HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IEDEREEN DIE DEZE ZAAK BETREEDT, STEMT TOE ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE REGELS EN AANVAARDT DE MOGELIJKE SANCTIES DIE GENOMEN WORDEN BIJ DE OVERTREDING ERVAN.

VOLGENDE ZAKEN WORDEN NIET TOEGELATEN

 • OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK
 • GEWELD TEN OPZICHTE VAN CLIËNTEEL, PERSONEEL OF UITBATING
 • HET DRAGEN VAN EENDER WELK WAPEN OF GEVAARLIJK VOORWERP
 • HET BEZIT, HET GEBRUIK OF DE VERKOOP VAN VERDOVENDE MIDDELEN
 • HET ROKEN BUITEN DE AANGEDUIDE RUIMTE
 • ONAANGEPASTE KLEDIJ
 • DISCRIMINATE VAN EENDER WELK AARD
 • HET VERSPREIDEN EN/OF VERKOPEN VAN EENDER WELK GOED ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITBATING – HET GEBRUIK VAN FOTOTOESTELLEN, CAMERA’S E.D. ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITBATING
 • HET IS NIET TOEGELATEN FLYERS TE VERSPREIDEN OF TE AFFICHEREN ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITBATING – HET BINNENBRENGEN VAN EENDER WELKE VORM VAN DRANKEN

ALS U DE LOCATIE VERLAAT GELIEVE DAN

 • GEEN VANDALISME TE PLEGEN
 • DE GELUIDSOVERLAST TE BEPERKEN TOT EEN MINIMUM EN NIET TE TALMEN OP STRAAT – GEEN VOERTUIG TE BESTUREN ONDER INVLOED VAN DRUGS OF ALCOHOL

OVERTREDERS VAN DIT HUISREGLEMENT

 • WORDEN VERZOCHT HUN GEDRAG TE WIJZIGEN
 • WORDEN INDIEN NODIG VERZOCHT DE LOCATIE TE VERLATEN
 • WORDEN INDIEN NODIG GESIGNALEERD AAN DE POLITIE

– DE BEWAKING OP DEZE LOCATIE WORDT VERZORGD DOOR S-SECURITY BVBA, DEWELKE VERZEKERD IS TEGEN LICHAMELIJKE OF MATRIËLE SCHADE VEROORZAAKT DOOR ZIJN MEDEWERKERS.
SLACHTOFFERS KUNNEN ZICH RECHTSTREEKS WENDEN TOT AG INSURANCE NV – EM. JACQMAINLAAN
53 – 1000 BRUSSEL MET VERMELDING VAN VOLGEND POLISNR. 03-99.509.573